Spoločnosť Alpine Oil and Gas s.r.o. (AOG), ktorá sa zameriava na prieskum a využívanie podzemných zásob ropy a zemného plynu na Slovensku, oznámila svoj záväzok dodržiavať určité základné princípy pri vykonávaní svojich činností na severovýchode Slovenska s cieľom budovať dôveru a porozumenie s miestnymi komunitami. Tieto princípy sú výsledkom spoločných rokovaní so zástupcami Lesoochranárskeho združenia VLK a zástupcami obyvateľov dotknutých obcí zo severovýchodu Slovenska, s ktorými sa predstavitelia AOG v uplynulých mesiacoch intenzívne stretávali.

Najdôležitejším výsledkom spoločných rozhovorov je záväzok spoločnosti AOG dobrovoľne pripraviť a predložiť žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a to ku každému z prieskumných vrtov, vrátane tých, na ktorých sa už začalo s prácami. Podľa platných a účinných zákonov nie je spoločnosť AOG povinná uskutočniť toto konanie, ale urobí to ako prejav dobrej vôle.

„Alpine sa zaviazala skúmať slovenské zdroje ropy a plynu bezpečným a transparentným spôsobom. Sme veľmi radi, že môžeme prijať tieto hlavné princípy spolupráce ako znamenie nášho záujmu rozvíjať otvorené a produktívne pracovné vzťahy so všetkými komunitami, kde pôsobí naša spoločnosť,” uviedol Michael Lewis, generálny riaditeľ AOG.

„Ak má ktokoľvek obavy z niektorého aspektu našej činnosti, môže sa na nás s dôverou obrátiť a my sa budeme snažiť vyriešiť tieto problémy k ich spokojnosti,“ dodal Michael Lewis.

Hlavné princípy sú nasledujúce:

  1. Ku každému z prieskumných vrtov, vrátane tých, na ktorých sa už začalo s prácami, spoločnosť AOG dobrovoľne pripraví a predloží žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Návrh žiadosti a súvisiaca dokumentácia bude pred podaním dostupná zainteresovaným členom príslušnej miestnej komunity k pripomienkovaniu.
  2. Spoločnosť AOG sprístupní projekt každého prieskumného vrtu členom miestnych komunít. Táto informácia bude obsahovať podrobnosti o všetkých látkach vpúšťaných do zeme (vrtný kal/výplach) a o všetkých nebezpečných látkach, ktorých skladovanie je plánované na mieste vrtu. Spoločnosť AOG nemá v pláne, ani nad tým neuvažuje, že bude do zeme vpúšťať také látky, ktoré by bolo možné považovať za škodlivé. Najškodlivejšou látkou, ktorá by na mieste vrtu mala byť skladovaná, bude palivo. AOG sa bude snažiť vyriešiť všetky problémy a otázky, ktoré budú členmi miestnej komunity vznesené.
  3. Počas vrtných činností bude členom miestnych komunít ponúknutá možnosť, v dohodnutom čase, navštevovať miesto pracoviska vrtu a klásť otázky týkajúce sa vykonávania činností osobe poverenej ich riadením. Na webovej stránke spoločnosti AOG bude taktiež sprístupnené telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorých budú môcť členovia miestnych komunít získať odpovede na otázky týkajúce sa činností v mieste vrtu.
  4. Ak spoločnosť AOG objaví ložisko a bude chcieť podať žiadosť o určenie dobývacieho územia a o povolenie banskej činnosti – dobývanie ložiska, ako súčasť povoľovacieho konania bude musieť byť vždy vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA v plnom rozsahu.
  5. Štandardne bude mať miesto vrtu, zo začiatku, rozlohu jeden hektár. Celé pracovisko, alebo akákoľvek jeho časť, na ktorej sa už nebudú vykonávať žiadne činnosti, bude vrátená do pôvodného stavu.
  6. Pri plánovaní rozvoja aktivít sa spoločnosť AOG bude usilovať minimalizovať ich dopad na životné prostredie, a to najmä vŕtaním viac ako jedného vrtu z jedného miesta. Spoločnosť AOG je ohľadom možností umiestnenia následných produkčných vrtov ochotná konzultovať, pod podmienkou zachovania dôvernosti poskytnutých informácií, s členmi miestnych komunít.
  7. Spoločnosť AOG sa zaväzuje podporovať miestnu ekonomiku a vždy, keď to bude možné (a) prizvať do výberových konaní na výkon prác miestnych dodávateľov (berúc do úvahy, že určité špecializované služby spojené s ťažbou ropy slovenskí dodávatelia v súčasnosti neposkytujú) a (b) usilovať sa zamestnávať miestnych pracovníkov.
  8. Spoločnosť AOG bude rozvíjať politiku aktívneho zapájania miestnych komunít, vrátane podporovania miestnych projektov, a to v úzkej spolupráci s členmi miestnych komunít.